Advertentie plaatsen
Ook vloer spullen te verkopen? Zet het op vloermarktplaats.

Algemene Voorwaarden van Vloermarktplaats.

Op deze website is toegestaan om advertenties te plaatsen die iets met de vloer artikel of dienst te maken hebben. de naam van de website zegt het al: Vloermarktplaats.

1. Het gebruik van deze website is gratis zolang u de website niet misbruikt

2. Vloermarktplaats.nl zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Advertentieruimte verlenen. Hiertoe zal
Vloermarktplaats.nl aan Gebruiker een Gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee van de Advertentieruimte gebruik kan worden gemaakt.

3. Vloermarktplaats.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor een Product of Dienst voor de Advertentieruimte te weigeren en van een Advertentieruimte te verwijderen dan wel te verplaatsen indien dit, naar het uitsluitend oordeel van Vloermarktplaats.nl , niet in overeenstemming is met de doelstelling van de Advertentieruimte

4. Mocht Vloermarktplaats.nl kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die Gebruiker met behulp van de Advertentieruimte heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Vloermarktplaats.nl direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren.

5. iedereen kan gratis advertenties plaatsen op deze website, Een Gebruiker dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart Gebruiker:

5.1 meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn;

5.2 dat de door hem verstrekte gegevens juist zijn;

6. Vloermarktplaats.nl behoudt zich het recht voor de Advertentieruimte tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Advertentieruimte en webservers van Vloermarktplaats.nl .

7. Vloermarktplaats.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Advertentieruimte nimmer tot enige schade jegens Gebruiker gehouden zijn.

8. Vloermarktplaats.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van op de Advertentieruimte aangeboden Producten of Diensten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Vloermarktplaats.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Contactformulier